Επιστημονικές Δραστηριότητες

Κοινωνικές εκδηλώσεις

Ερευνητικό Έργο

Θέματα που ενδιαφέρουν

Διευθύντρια

Η Διευθύντρια είναι υπεύθυνη για το Διοικητικό, Κλινικό, Εκπαιδευτικό, και Ερευνητικό έργο της Κλινικής. Έχει την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία της Κλινικής και των ειδικών Τμημάτων της και συντονίζει όλες τις δραστηριότητες της Κλινικής και των μελών της.

Υπεύθυνοι ειδικών τμημάτων ή εργαστηρίων της Κλινικής

Οι επιστημονικά υπεύθυνοι των ειδικών τμημάτων της Κλινικής υποχρεούνται να φροντίζουν για την εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων τους στα πλαίσια των αναγκών της Κλινικής.

Ειδικευόμενοι ιατροί

Οι υπεύθυνοι για τους ειδικευόμενους δίνουν την επιστολή με τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα στον νέο ειδικευόμενο αναφορικά με την εκπαίδευσή του. Στη συνέχεια καταγράφουν τα στοιχεία του σε ειδική καρτέλα (Portofolio «φάκελος ειδικευομένου») και τον παρουσιάζουν στη Διευθύντρια της Κλινικής. Η Διευθύντρια δίνει τον κανονισμό λειτουργίας της Κλινικής και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Στη συνέχεια οι υπεύθυνοι της εκπαίδευσης καθοδηγούν τον ειδικευόμενο στις πρακτικές λετομέρειες (τοποθέτηση σε θάλαμο, συμπλήρωση του φακέλου με τα στοιχεία κλπ). Το πιστοποιητικό που χορηγείται στο τέλος της εκπαίδευσης, από τη Διεύθυνση της Κλινικής, δεν είναι τυπικό αλλά αντικειμενικό και ουσιαστικό, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί στην καρτέλα του ειδικευόμενου και τη συνολική άποψη του προσωπικού. Για τη σύνταξή του λαμβάνονται υπόψη η εργατικότητα, η κλινική προσφορά, η συμμετοχή στο επιστημονικό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό πρόγραμμα της Κλινικής, οι πρωτοβουλίες, η συμπεριφορά, το ήθος, η επίδοση στις γραπτές δοκιμασίες κ.λ.π

Οι ειδικευόμενοι ιατροί μεταξύ των άλλων υποχρεώσεων που αναφέρονται στην επιστολή πρέπει να: Να τηρούν και να αξιοποιούν το ωράριο εργασίας τους στην Κλινική, που σύμφωνα με το έγγραφο ΓΔΥ/Γ1/57149/30-11-1994 του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας είναι 7.30-15.30 και να συμμετέχουν στις εφημερίες ισότιμα. Να συμπεριφέρονται προς τους ασθενείς και τους γονείς με ευγένεια και σεβασμό, να καλλιεργούν μεταξύ τους σχέσεις συναδελφικές και συνεργασίας και να συνεργάζονται αρμονικά με το νοσηλευτικό προσωπικό της Κλινικής.

Επιστημονικά Συνεργαζόμενοι - Υποψήφιοι διδάκτορες

Στη Β΄ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ απασχολούνται υποψήφιοι διδάκτορες και άμισθοι επιστημονικά συνεργαζόμενοι, οι οποίοι συμμετέχουν σε ερευνητικά πρωτόκολλα. Με δική τους πρωτοβουλία και με την ευθύνη των μελών ΔΕΠ της Κλινικής που επιβλέπουν τις εργασίες τους, οι υποψήφιοι διδάκτορες και οι άμισθοι επιστημονικά συνεργαζόμενοι πρέπει να επιδιώκουν την ένταξή τους σε Ερευνητικά Προγράμματα για τη χρηματοδότηση της έρευνας που διεξάγουν.

Αρμόδιοι για την επιλογή τους είναι τα μέλη ΔΕΠ, τα οποία αφού συνυπολογίσουν τις δυνατότητες των υποψηφίων και τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες της Κλινικής, εισηγούνται το διορισμό τους μετά από αίτηση του υποψήφιου στον Τομέα Υγείας του Παιδιού. Οι υποψήφιοι διδάκτορες συνεργάζονται με τα υπεύθυνα για τη διατριβή τους μέλη ΔΕΠ, ενώ κάθε άμισθος επιστημονικός συνεργάτης (ΑΕΣ) έχει το μέλος Δ.Ε.Π., στο τμήμα του οποίου ανήκει, ως σύμβουλος επιβλέποντα.

Η πρόσβαση των ΑΕΣ στις δομές και υπηρεσίες της Κλινικής είναι παρόμοια με εκείνη των υποψηφίων διδακτόρων. Συμμετέχουν στην κλινική έρευνα υπό την εποπτεία των μελών ΔΕΠ. Επίσης, μπορούν να συμμετέχουν επώνυμα σε ερευνητικό πρόγραμμα, να στηρίζουν και να επωφελούνται από τη λειτουργία συγκεκριμένης ερευνητικής υποομάδας (εργαστηρίου, ειδικού τμήματος κ.λ-). Συμμετέχουν στην προετοιμασία και στήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της Κλινικής και παρακολουθούν τις μεταπτυχιακές εκπαιδευτικές δραστηριότητές της. Στην Κλινική τηρείται μητρώο ΑΕΣ και καταγράφονται οι δραστηριότητές τους. Η ανανέωση της θητείας των ΑΕΣ γίνεται από τον Τομέα Υγείας του Παιδιού με βάση τη σχετική έκθεση του μέλους ΔΕΠ συμβούλου επιβλέποντος και της Διευθύντριας της Κλινικής. Η θητεία των ΑΕΣ είναι διετής, και, εκτός από ορισμένες περιπτώσεις, δεν ανανεώνεται, για να δοθεί η δυνατότητα σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό επιστημόνων να ωφεληθούν από το μέτρο αυτό.

Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι

Στη Β΄ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ απασχολούνται Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι, οι οποίοι προσλαμβάνονται μετά από ανοιχτή προκήρυξη της θέσης από το Ιατρικό Τμήμα της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ.

Οι Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι αμείβονται μέσω του ΕΛΚΕ και προσφέρουν κλινικό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο στα επιμέρους τμήματα που υπηρετούν και εφημερεύουν σε γενικές εφημερίες της Κλινικής αφού έχουν ενταχθεί κανονικά στο δυναμικό της Κλινικής και του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ.